Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

https://www.fansbrands.com/ - s účinností od následujícího data: 2023-10-25

 

 

Preambule

Vítejte na našich webových stránkách. Děkujeme, že jste si nás vybrali pro svůj nákup. Vaší důvěry si velmi vážíme. Tento webový obchod VOP byl připraven s generátorem Fogyasztó Barát ÁSZF.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto všeobecných obchodních podmínek, používání webových stránek, konkrétních produktů, procesu nákupu nebo chcete-li s námi probrat své individuální potřeby, kontaktujte prosím naše pracovníky na níže uvedených kontaktních údajích!

Otisk: Údaje o poskytovateli služby (prodejce, firma)

Jméno: Pit Box Kft.

Sídlo: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Poštovní adresa: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Registrující orgán: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Registrační číslo společnosti: 13-09-144768

Daňové číslo: 23163885-2-13 Zastoupená:: Chertes Levente Csaba Tel: +36 27 300 600

E-mail: sales@fansbrands.com

Webové stránky: https://www.fansbrands.com/

Číslo bankovního účtu: 10700323-68451437-51200002 Číslo IBAN: HU70107003236845143751200002 SWIFT kód: CIBHHUHB

Registrační číslo pro ochranu osobních údajů: NAIH-103878/2016

Údaje poskytovatele hostingových služeb

Jméno: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktní údaje: , unas@unas.hu

Webové stránky: unas.hu

Definice

Výrobek: jakýkoli

 

movité věci, včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo jinak v omezeném množství nebo s určitým objemem, a

movité věci, které obsahují digitální obsah nebo digitální služby nebo jsou s nimi spojeny takovým způsobem, že by výrobek nebylo možné používat k určenému účelu bez příslušného digitálního obsahu nebo digitálních služeb (dále jen "výrobek obsahující digitální prvky").

 

nabízené k prodeji na webových stránkách.

Výrobek obsahující digitální prvky: movité věci, které obsahují digitální obsah nebo digitální služby nebo jsou s nimi spojeny takovým způsobem, že by výrobek nebyl vhodný pro zamýšlený účel bez příslušného digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Strany: prodávající a kupující společně

Spotřebitel: fyzická osoba jednající mimo rámec své profese, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva: smlouva, ve které je jedna ze stran považována za spotřebitele.

Funkčnost: schopnost produktu obsahujícího digitální prvky, digitální obsah nebo digitální službu plnit zamýšlené účely.

Výrobce: výrobce výrobku nebo, v případě dovážených výrobků, dovozce, který výrobek dováží na území Evropské unie, nebo jakákoli jiná osoba, která se prezentuje jako výrobce tím, že na výrobku uvede své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení.

Interoperabilita: schopnost výrobku obsahujícího digitální prvky, digitální obsah nebo digitální službu spolupracovat s jiným hardwarem a softwarem, než které se běžně používají se stejným typem výrobku, digitálního obsahu nebo digitální služby.

Kompatibilita: schopnost výrobku obsahujícího digitální prvky, digitální obsah nebo digitální službu spolupracovat bez nutnosti konverze s jiným hardwarem a softwarem, než které se běžně používají se stejným typem výrobku, digitálního obsahu nebo digitální služby.

Webová stránka: tato webová stránka sloužící k uzavření smlouvy.

Smlouva: kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty.

Trvalý nosič: jakékoliv zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku uložit údaje, které jsou mu osobně určeny, způsobem, který umožňuje přístup k údajům v budoucnu po dobu přiměřenou účelu údajů, a zobrazit uložené údaje v nezměněné podobě.

Zařízení umožňující komunikaci na dálku: zařízení, které je vhodné pro učinění smluvního prohlášení za účelem uzavření smlouvy bez fyzické přítomnosti stran. Takovým prostředkem je zejména adresovaný nebo neadresovaný formulář, standardní dopis, reklama zveřejněná v tisku s objednávkovým formulářem, katalog, telefon, fax nebo zařízení umožňující přístup k internetu.

Smlouva uzavřená na dálku: spotřebitelská smlouva, která je uzavřena v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem poskytování výrobků a služeb podle smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran způsobem, kdy smluvní strany používají pro účely uzavření smlouvy pouze zařízení umožňující komunikaci na dálku.

Podnikatel: osoba jednající v rámci své profese, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Kupující/vy: osoba, která podává nabídku na koupi a uzavírá smlouvu prostřednictvím webových stránek.

 

Záruka: v případě smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen "spotřebitelská smlouva"),

 

 1. obchodní záruka za splnění smlouvy, kterou podnikatel dobrovolně převzal za řádné splnění smlouvy, nad rámec nebo v případě neexistence povinnosti stanovené zákonem, a
 2. povinná právní záruka,

 

v souladu s maďarským občanským zákoníkem

Kupní cena: odměna za Produkt a za poskytnutí digitálního obsahu.

Příslušné zákony

Pokud jde o smlouvu, řídí se ustanoveními maďarských zákonů a předpisů, mimo jiné:

 Zákon CLV 1997 o ochraně spotřebitele

 Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku Maďarska

 Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby

 Nařízení vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a společnostmi Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národního hospodářství o procesních pravidlech pro správu.

nároky na záruku a záruční nároky týkající se zboží dlouhodobé spotřeby prodávaného na základě smluv mezi spotřebiteli a společnostmi.

 Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu

 Zákon CXII z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018

o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů a o změně nařízení (EU) 2016/679.

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 Vládní nařízení 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlech smluv o nákupu zboží, poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb mezi spotřebiteli a společnostmi.

 

Rozsah působnosti a přijetí VOP

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi je vedle ustanovení příslušných závazných právních předpisů určen těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). V souladu s tím tyto VOP stanoví práva a povinnosti vás a nás, podmínky uzavření smlouvy, lhůty pro plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky uplatnění práva na ukončení smlouvy.

Technické informace nezbytné pro používání webových stránek, které nejsou obsaženy v těchto VOP, budou uvedeny v doplňkových informacích dostupných na webových stránkách.

Před podáním objednávky je nutné se seznámit s ustanoveními těchto VOP.

Jazyk a forma smlouvy

Jazykem smluv uzavřených podle těchto VOP je angličtina.

Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP se nepovažují za písemné smlouvy a prodávající je nebude archivovat.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v , včetně 27% DPH. Prodávající může ceny občas upravit z důvodů obchodní politiky. Taková úprava cen se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. Pokud Prodávající uvedl cenu nesprávně a na dotčený Produkt byla přijata objednávka, ale strany dosud neuzavřely smlouvu, bude Prodávající postupovat podle oddílu pod nadpisem "Postup v případě nesprávné ceny" tohoto dokumentu.

Postup v případě nesprávné ceny

Za zjevně nesprávnou cenu se považuje:

 

Cena 0,

cena snížená o slevu, kde je sleva uvedena nesprávně (např. u produktů, jejichž cena je 1000 s 20% slevou, je uvedena cena 500).

 

Pokud je cena uvedena nesprávně, prodávající nabízí možnost koupit daný výrobek za skutečnou cenu a kupující se s ohledem na tuto informaci může rozhodnout, zda si daný výrobek za tuto skutečnou cenu objedná, nebo objednávku zruší bez jakýchkoli nepříznivých právních následků.

Řízení stížností a opravné prostředky

Spotřebitel může podat námitky týkající se jakéhokoli výrobku nebo činnosti prodávajícího na níže uvedených kontaktních údajích:

 

 Telefon: +36 27 300 600

 Webová adresa: https://www.fansbrands.com/ E-mail: sales@fansbrands.com

 

Spotřebitel může ústně nebo písemně podat stížnost na chování, činnost nebo opomenutí podniku nebo osoby jednající jménem nebo ve prospěch podniku, které přímo souvisí s distribucí nebo prodejem výrobků spotřebitelům.

Podnik je povinen ústně podanou stížnost neprodleně prošetřit a v případě potřeby zjednat nápravu. Není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení stížnosti nebo nelze-li stížnost prošetřit ihned, je podnikatel povinen stížnost a své stanovisko k ní neprodleně zaznamenat a v případě osobně podané stížnosti předat kopii stížnosti spotřebiteli na místě. Byla-li ústní stížnost podána telefonicky nebo s využitím jiných služeb elektronických komunikací, musí být záznam spolu s věcnou odpovědí zaslán spotřebiteli nejpozději do 30 dnů v souladu s ustanoveními stanovenými pro povinnost reagovat na písemné stížnosti. Jinak prodávající postupuje ve vztahu k písemným stížnostem následujícím způsobem. Nestanoví-li přímo použitelný právní předpis Evropské unie jinak, zašle podnikatel věcnou odpověď na písemnou reklamaci do třiceti dnů od jejího obdržení a přijme opatření k jejímu sdělení. Kratší lhůtu může stanovit jakýkoli zákon nebo nařízení, delší lhůtu může stanovit pouze zákon. Pokud je stížnost zamítnuta, musí podnik uvést důvody, které slouží jako podklad k zamítnutí. Podnik musí každé ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo prostřednictvím služby elektronické komunikace přidělit jedinečné identifikační číslo.

Záznam pořízený o stížnosti musí obsahovat následující údaje:

 

 1. jméno a adresu spotřebitele,
 2. místo, čas a způsob podání stížnosti,
 3. podrobný popis stížnosti spotřebitele a seznam spisů, dokumentů a dalších důkazů, které spotřebitel poskytl,
 4. vyjádření podniku k jeho stanovisku ke stížnosti spotřebitele, pokud stížnost nelze prošetřit ihned,
 5. podpis osoby pořizující záznam a podpis spotřebitele, pokud stížnost nebyla podána telefonicky nebo prostřednictvím jiných služeb elektronické komunikace,
 6. čas a místo pořízení záznamu,
 7. v případě stížnosti podané telefonicky nebo prostřednictvím jiných služeb elektronické komunikace jedinečné identifikační číslo stížnosti.

 

Podnik uchovává pořízený záznam o stížnosti a odpověď na ni po dobu tří let a na požádání je předloží kontrolním orgánům.

Pokud je reklamace zamítnuta, je podnikatel povinen písemně informovat spotřebitele o tom, u kterého orgánu nebo smírčího orgánu může spotřebitel podle povahy reklamace zahájit řízení. Tato informace musí rovněž obsahovat sídlo, telefonní číslo, internetové kontaktní údaje a poštovní adresu smírčího orgánu příslušného podle místa bydliště nebo pobytu spotřebitele. Informace musí rovněž zahrnovat informaci o tom, zda se podnikatel hodlá obrátit na smírčí orgán za účelem řešení spotřebitelského sporu. Pokud se spotřebitelský spor mezi prodávajícím a spotřebitelem nestane

 

vyřešeno v průběhu jednání, má spotřebitel k dispozici následující opravné prostředky:

Postup ochrany spotřebitele

Stížnost lze podat u orgánů na ochranu spotřebitele. Pokud spotřebitel zjistí porušení svých spotřebitelských práv, je oprávněn podat stížnost u orgánu příslušného podle místa svého bydliště nebo pobytu. Po posouzení stížnosti orgán rozhodne, zda povede řízení o ochraně spotřebitele. Úkoly správních orgánů prvního stupně plní úřady hlavního města a okresní úřady s působností podle místa bydliště nebo místa pobytu spotřebitele, jejichž seznam je k dispozici zde: http://www.kormanyhivatal.hu/.

Soudní řízení

Zákazník je oprávněn zahájit soudní řízení k uplatnění svého nároku vyplývajícího ze spotřebitelského sporu v rámci občanskoprávního řízení v souladu se zákonem V z roku 2013 o občanském zákoníku Maďarska a s ustanoveními zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Řízení smírčího orgánu

Tímto vás informujeme, že na nás můžete podat stížnost jako spotřebitel. Pokud Vaši stížnost zamítneme, máte právo obrátit se na smírčí orgán příslušný podle místa Vašeho bydliště nebo místa pobytu: podmínkou pro zahájení řízení u smírčího orgánu je, že se spotřebitel pokusí spor vyřešit přímo s dotčeným podnikatelem. Na základě žádosti spotřebitele může být místo výše uvedeného příslušného orgánu příslušný smírčí orgán určený v takové žádosti.

Podnik je vázán povinností spolupracovat při řízení smírčího orgánu.

V této souvislosti jsou společnosti vázány povinností zaslat odpověď na žádost smírčího orgánu a povinností dostavit se ke smírčímu orgánu ("zajistit účast osoby oprávněné uzavřít smír na jednání").

Pokud sídlo podniku nebo místo podnikání není zapsáno v okrese, v němž se nachází komora provozující smírčí orgán, rozšiřuje se povinnost podniku spolupracovat na nabídku možnosti uzavřít písemnou dohodu, která odpovídá potřebám spotřebitele.

V případě porušení výše uvedené povinnosti součinnosti je orgán ochrany spotřebitele oprávněn uložit pokutu, která je v souladu s novelou příslušného zákona pokutou obligatorní a orgán nemá v případě protiprávního jednání Podnikatele možnost uvážení o uložení této pokuty. Kromě zákona o ochraně spotřebitele bylo novelizováno i příslušné ustanovení zákona o malém a středním podnikání, takže uložení pokuty nelze pominout ani v případě malého a středního podniku.

V případě malých a středních podniků se pokuta může pohybovat v rozmezí od 15 000 HUF do 500 000 HUF, zatímco v případě jiných než malých a středních podniků, na které se vztahuje zákon o účetnictví a jejichž roční čistý obrat přesahuje 100 milionů HUF, se pokuta může pohybovat v rozmezí od 15 000 HUF do 5 % ročního čistého obratu podniku, maximálně však do výše 500 milionů HUF. Zavedením povinné pokuty chce zákonodárce zdůraznit povinnost spolupracovat s dohodovacími orgány a zajistit aktivní účast podniků v řízeních s dohodovacími orgány.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zajišťuje smírčí orgán. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout smíru mezi stranami za účelem vyřešení spotřebitelského sporu a v případě, že se to nepodaří, vydat rozhodnutí ve věci s cílem zajistit jednoduché, rychlé, účinné a nákladově úsporné vymáhání práv spotřebitelů. Na žádost spotřebitele nebo podnikatele poskytuje smírčí orgán poradenství o právech a povinnostech spotřebitele.

Postup smírčího orgánu začíná na žádost spotřebitele. Žádost se podává předsedovi smírčího orgánu písemně, přičemž požadavku písemné žádosti lze vyhovět i zasláním dopisu nebo telegramu, použitím dálnopisu nebo faxu nebo jiného zařízení, které umožňuje adresátovi trvalé uložení jemu adresovaných údajů po dobu přiměřenou s ohledem na účel údajů a zobrazení uložených údajů v nezměněné podobě. Žádost musí obsahovat následující údaje:

 

 1. jméno a bydliště nebo místo pobytu spotřebitele,

 

 1. název, sídlo nebo příslušné místo podnikání podniku, kterého se spotřebitelský spor týká,
 2. určený smírčí orgán, pokud spotřebitel požádal o příslušnost jiného než územně příslušného smírčího orgánu,
 3. stručný popis postoje spotřebitele, skutečnosti, které jej podporují, a související důkazy,
 4. prohlášení spotřebitele, že hodlá spor řešit přímo s dotyčným podnikatelem,
 5. prohlášení spotřebitele, že v daném případě nezahájil žádné řízení před jiným smírčím orgánem, nebylo zahájeno žádné mediační řízení, nebyla podána žádná žaloba ani návrh na vydání platebního rozkazu,
 6. návrh na rozhodnutí orgánu,
 7. podpis spotřebitele.

 

K žádosti musí být přiložen dokument nebo jeho kopie (výpis), jehož obsahu se spotřebitel dovolává jako důkazu, zejména písemné zamítnutí reklamace ze strany podnikatele, nebo, není-li ho, jiný písemný důkaz, který má spotřebitel k dispozici, pokud jde o pokus o požadované jednání.

Pokud spotřebitel jedná prostřednictvím zmocněnce, musí být k žádosti přiložena plná moc.

Více informací o smírčích orgánech je k dispozici zde: http://www.bekeltetes.hu. Více informací o smírčích orgánech s územní působností je k dispozici zde: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.


Kontaktní údaje některých územně příslušných smírčích orgánů:

 

 

Smírčí orgán okresu Baranya Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Poštovní adresa: 36 Telefonní číslo: 06-72-507-154.

Mobilní telefon: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Webové stránky: www.baranyabekeltetes.hu

 

Smírčí orgán okresu Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonní číslo: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu Webové stránky: www.bmkik.hu

Smírčí orgán v Budapešti

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Poštovní adresa: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonní číslo: +36-1-488-21-31 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webové stránky: bekeltet.bkik.hu

Smírčí orgán okresu Fejér

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonní číslo:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Webové stránky: www.bekeltetesfejer.hu

Smírčí orgán okresu Hajdú-Bihar

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonní číslo: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu Webové stránky: www.hbmbekeltetes.hu

Smírčí orgán okresu Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Webové stránky: www.jaszbekeltetes.hu

Smírčí orgán okresu Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonní číslo: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu Webové stránky: www.nkik.hu

Smírčí orgán okresu Somogy Adresa: Telefon: 06-82-501-000.

E-mail: skik@skik.hu

 

 

Smírčí orgán okresu Tolna

Adresa: J. u. 23-25. III. emelet Telefonní číslo: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Smírčí orgán župy Bács-Kiskun Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Poštovní adresa: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefonní čísla: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765,

06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Webové stránky: www.bacsbekeltetes.hu

Smírčí orgán župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: Telefon:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Webové stránky: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Smírčí orgán župy Csongrád-Csanád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonní číslo: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu Webové stránky: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Smírčí orgán župy Győr-Moson-Sopron

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonní číslo: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Webové stránky: www.bekeltetesgyor.hu

Smírčí orgán okresu Heves Adresa: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1. Poštovní adresa: Adresa: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonní číslo: 06-36-416-660/105-ös mellék Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Smírčí orgán okresu Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonní číslo: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Smírčí orgán okresu Pest

Adresa: 1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonní číslo: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Webové stránky: http://panaszrendezes.hu/

Smírčí orgán okresu Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonní číslo: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu Webové stránky: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Smírčí orgán okresu Vas

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonní číslo: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu Webové stránky: www.vasibekelteto.hu

 

Smírčí orgán okresu Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Telefonní číslo: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu Webové stránky: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 

Online platforma pro řešení sporů

 

Smírčí orgán okresu Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonní číslo: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu Webové stránky: www.bekelteteszala.hu

 

 

Evropská komise vytvořila internetové stránky, na nichž se spotřebitelé mohou zaregistrovat a získat tak možnost řešit své právní spory týkající se nákupů na internetu podáním žádosti, čímž se vyhnou soudnímu řízení. Spotřebitelé se tak mohou domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránil například odstup.

Pokud chcete podat stížnost na výrobek nebo službu zakoupenou online a nechcete se nutně obracet na soud, můžete využít prostředky online řešení sporů.

Na portálu si můžete společně s obchodníkem, na kterého jste podali stížnost, vybrat orgán pro řešení sporů, na který se hodláte obrátit v souvislosti s vyřízením stížnosti.

Platforma pro řešení sporů online je k dispozici zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU.

Autorská práva

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Podle odstavce 1 paragrafu 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorském právu (dále jen: autorský zákon) jsou webové stránky považovány za materiál chráněný autorským právem, a proto jsou všechny jejich části chráněny autorským právem. V souladu s odstavcem (1) paragrafu 16 autorského zákona je zakázáno neoprávněné používání grafických a softwarových řešení, počítačových programů webových stránek nebo používání jakýchkoli aplikací, které lze použít k úpravě webových stránek nebo jejich částí. Jakýkoli materiál z webových stránek a jejich databáze lze použít, a to i s písemným souhlasem nositele práv, pouze s odkazem na webové stránky a s uvedením zdroje. Držitelem práv je: Pit Box Kft.

onlinePénztárca (onlinePeněženka)

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Kupóny připsané na onlinePeněženku může kupující použít pouze při nákupu po dokončení dané objednávky jako následnou slevu. Při dalším nákupu může Kupující využít pouze kupón v hodnotě 500 HUF na nákup v hodnotě 10 000 HUF, a to za předpokladu, že se Kupující přihlásí na Webové stránky svými dříve použitými údaji k účtu (e-mailová adresa, tajný kód).

Platnost kupónů nekončí, neztrácejí svou hodnotu a u našich partnerů je lze používat neomezeně dlouho. Aktuální kontaktní údaje našich partnerů jsou k dispozici na webových stránkách https://www.onlinepenztarca.hu.

Podmínky použití kupónů: HUF), a to bez ohledu na limit hodnoty (pro objednávky přesahující celkovou cenu 10 000 HUF). Kupón nelze vyměnit za hotovost. Svůj záměr použít kupón musíte uvést při zadávání objednávky, jinak vás bohužel musíme informovat, že váš kupón nemůže být přijat. (Pokud objednáváte online, systém vám tuto možnost nabídne automaticky). V případě výměny zařízení lze pomocí onlinePeněženky (onlineWallet) uhradit pouze rozdíl v ceně. Platba prostřednictvím onlinePénztárca (onlinePeněženka) je možná pouze pro uživatele, kteří mají aktivní účet onlinePénztárca (onlinePeněženka).

Fogyasztó Barát hodnocení

Tímto informujeme kupující, že prodávající na svých webových stránkách používá systém hodnocení Fogyasztó Barát. Hodnocení

 

systém neumožňuje hodnotit jednotlivé produkty, ale pouze prodávajícího (internetový obchod). Následující technická opatření v systému hodnocení zajišťují, že hodnocení mohou zadávat pouze skuteční zákazníci:

 

 1. systém funguje nezávisle na internetovém obchodě, který jej používá, a to tak, že po nákupu se otevře WIDGET pro hodnocení a hodnocení uloží společnost Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) do svého vlastního systému.
 2. také recenze mohou zasílat pouze skuteční zákazníci, a to zasláním e-mailu po nákupu na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Fogyasztó Barát.

 

Webový obchod, který používá systém hodnocení, nemá žádnou technickou možnost vymazat hodnocení ani recenze.

V důsledku výše uvedeného systém obsahuje pouze hodnocení a recenze skutečných zákazníků a zobrazuje jak pozitivní, tak negativní recenze bez jakéhokoli rozlišení.

Oddělitelnost, kodex chování

Pokud je některá část VOP právně neúplná nebo neúčinná, zůstávají ostatní části smlouvy platné a místo neúčinné nebo nesprávné části se použijí příslušné právní předpisy.

Prodávající nemá kodex chování v souladu se zákonem o zákazu nekalých obchodních praktik vůči zákazníkům.

Informace o provozu výrobku obsahujícího digitální prvky a o příslušných technických ochranných opatřeních.

Dostupnost serverů, které poskytují data na webových stránkách, je více než 99,9 % ročně. Celý obsah dat je pravidelně zálohován, takže v případě problému lze obnovit původní obsah dat. Data zobrazená na webových stránkách jsou uložena v databázích MSSQL a MySQL. Citlivá data jsou ukládána s odpovídající úrovní šifrování a k jejich zakódování se používá hardwarová podpora zabudovaná v procesoru.

Informace o základních vlastnostech výrobků

Informace o základních vlastnostech výrobků, které jsou k dispozici ke koupi na webových stránkách, jsou uvedeny v popisu každého výrobku.

Oprava chyb při zadávání údajů - Odpovědnost za správnost poskytnutých údajů

Během procesu objednávky můžete před jejím dokončením kdykoli změnit zadané údaje (kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže zadané údaje můžete opravit, i když jste již přešli na další stránku). Vezměte prosím na vědomí, že za správnost zadaných údajů odpovídáte vy, protože výrobky budou fakturovány a dodány na základě vámi zadaných údajů. Upozorňujeme také, že nesprávně zadaná e-mailová adresa nebo celý úložný prostor připojený k poštovní schránce může mít za následek nedoručení potvrzení a může zabránit uzavření smlouvy. Pokud kupující dokončil objednávku a zjistí chybu v poskytnutých údajích, musí co nejdříve iniciovat změnu dotčené objednávky. Záměr upravit chybnou objednávku může kupující projevit e-mailem zaslaným z e-mailové adresy, kterou uvedl při podání objednávky, nebo telefonicky.

Používání webových stránek

Nákup nepodléhá registraci.

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Výběr produktů

Kliknutím na kategorie výrobků na webových stránkách si můžete vybrat požadovanou skupinu výrobků a jednotlivé výrobky v ní. Po kliknutí na každý výrobek najdete fotografii, číslo položky, popis a cenu výrobku. Při nákupu musíte zaplatit cenu uvedenou na webových stránkách.

Přidání produktů do košíku

Po výběru produktu můžete vložit položky v požadovaném množství do košíku kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku", aniž byste byli povinni je zakoupit nebo zaplatit, protože přidání produktů do košíku se nepovažuje za nabídku.

Doporučujeme, abyste vložili výrobky do košíku, i když si nejste jisti, zda chcete konkrétní výrobky koupit, protože tak získáte přehled o vybraných položkách v daném okamžiku a můžete si je zobrazit a porovnat na obrazovce jediným kliknutím. Obsah košíku můžete až do dokončení objednávky - do kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" - libovolně měnit, to znamená, že můžete libovolně odebírat položky z košíku nebo do něj vkládat další položky, případně měnit jejich množství.

Pokud vybraný produkt přidáte do košíku, zobrazí se samostatné okno s nápisem "Produkt byl přidán do košíku". Pokud si nepřejete vybrat další položky, klikněte na tlačítko "Přejít do košíku". Pokud si přejete vybraný Výrobek znovu zobrazit nebo přidat do košíku další výrobky, klikněte na tlačítko "Zpět na výrobky".

Zobrazení vozíku

Během používání webových stránek můžete kdykoli zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na tlačítko "Váš košík" v horní části stránky. To vám dává možnost odstranit položky z košíku nebo změnit požadované množství. Po kliknutí na tlačítko "Aktualizovat košík" systém zobrazí informace odpovídající údajům, které jste změnili, včetně ceny produktů přidaných do košíku.

Pokud si nepřejete vybrat další položky, můžete pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko "Pokračovat k pokladně".

Poskytování údajů o zákaznících

Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat k pokladně" se zobrazí obsah košíku a celá kupní cena, kterou je třeba zaplatit v případě, že zakoupíte vybrané produkty. V poli "Možnosti doručení" vyberte možnost podle toho, zda si chcete objednané Výrobky vyzvednout osobně (vyzvednutí), nebo požádat o doručení. Pokud zvolíte doručení, systém uvede poplatek za doručení, který je třeba uhradit v případě, že objednávku uskutečníte.

Do textového pole "Uživatelské údaje" můžete zadat svou e-mailovou adresu a do textového pole "Fakturační údaje" své celé jméno, adresu a telefonní číslo. Do textového pole "Delivery details" systém automaticky uloží údaje uvedené v poli "Billing details". Pokud požadujete doručení na jinou adresu, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Další údaje můžete zadat do textového pole "Additional details".

Kontrola vaší objednávky

Po vyplnění výše uvedených textových polí můžete pokračovat v procesu objednávky kliknutím na tlačítko "Pokračovat", nebo můžete dříve zadané údaje smazat/změnit kliknutím na tlačítko "Zrušit" a vrátit se k obsahu košíku. Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat" se dostanete na stránku "Přehled objednávek". Zde se zobrazí souhrn dříve zadaných údajů, včetně obsahu košíku, uživatelských, fakturačních a dodacích údajů a částky k zaplacení (tyto údaje již nelze změnit, pokud nekliknete na tlačítko "Zpět").

 

Dokončení objednávky (podání nabídky)

Pokud jste se ujistili, že váš košík obsahuje produkty, které si přejete zakoupit, a že vaše údaje byly zadány správně, můžete dokončit objednávku kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje zadané na webových stránkách nejsou nabídkou prodávajícího na uzavření smlouvy. V případě objednávek podle tohoto

 

GTC, jste kvalifikováni jako nabízející.

Kliknutím na tlačítko "Objednat" výslovně potvrzujete, že vaše nabídka se považuje za učiněnou a vaše prohlášení, pokud je potvrzeno prodávajícím v souladu s těmito VOP, znamená povinnost platby. Svou nabídkou jste vázáni po dobu 48 hodin. Pokud prodávající vaši nabídku nepotvrdí v souladu s těmito VOP do 48 hodin, doba závaznosti vaší nabídky uplyne.

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Objednávku můžete provést kdykoli. Prodávající potvrdí vaši nabídku nejpozději následující pracovní den po dni, kdy jste ji odeslali. Smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy se potvrzovací e-mail zaslaný prodávajícím dostane do vašeho e-mailového systému.

 

 

 

Platební metody

Platba v hotovosti

Pokud si přejete zaplatit hodnotu objednávky při převzetí balíčku, zvolte prosím způsob platby "Dobírka".

Platby bankovní kartou

V našem internetovém obchodě můžete platit rychle a bezpečně bankovní kartou.

Jednoduchá platba bankovní kartou (skupina OTP)

Systém Simple Online Payment System vyvíjí a provozuje společnost OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. je členem skupiny OTP Group.

 

Zákazníci, kteří službu využívají, si mohou vybrat jednoduché a bezpečné platební řešení Simple. Zákazníci mohou dokončit platby v rozhraní Simple obvyklým způsobem.

 

Postup platby je stejný jako u platebních metod, které nabízejí banky v rámci podobných služeb. Během realizace služby s ohledem na bezpečnost uživatele, tedy držitele karty, Simple průběžně monitoruje transakce a poskytuje pomoc při prevenci neočekávaných událostí.

 

JAKÉ JSOU KROKY TRANSAKCE?

 

 

 

 1. Kliknutím na tlačítko "Platba" budete přesměrováni na platební stránku společnosti Simple, kde můžete zahájit transakci zadáním údajů o své bankovní kartě.
 2. Po zadání údajů o bankovní kartě se ujistěte, že jsou zadané údaje správné.
 3. Zpracování transakce začíná v bankovních zpracovatelských systémech.
 4. O výsledku platby budete informováni také e-mailem a systém Simple vás přesměruje na webové stránky internetového obchodu.

 

Další informace naleznete na těchto webových stránkách: https://www.simple.hu/Fooldal.

PayPal

Služba PayPal je dostupná zákazníkům ve více než 200 zemích jako jednoduchá a bezpečná platební metoda.

 

 

Služba PayPal má několik výhod, které usnadňují a urychlují online nakupování a zároveň zajišťují bezpečnost vašich bankovních údajů:

 

 

 

E-mailová adresa a heslo. To je vše, co potřebujete k platbě nebo k dokončení bankovního převodu prostřednictvím systému PayPal. Svou bankovní kartu můžete nechat v peněžence.

 

Pro platbu nemusíte vkládat peníze na svůj účet PayPal. Jediné, co musíte udělat, je přiřadit svou bankovní kartu k účtu PayPal, a to pouze jednou, na začátku procesu.

 

PayPal je celosvětově uznávaná platební metoda, která je zárukou bezpečných transakcí a umožňuje platit za produkty online ve 26 různých měnách.

 

 Připojte se ke službě PayPal a usnadněte si online platby.

 

 

Bankovní převod

Odměnu za Výrobky můžete uhradit bankovním převodem.

 

 

Číslo účtu pro převody

 

Přenos dat ze zahraničí:

 

 Pouze v EUR

 Název banky: UniCredit Bank

 Číslo účtu (IBAN): HU62 1091 8001 0000 0121 7111 0064 SWIFT kód (BIC): BACXHUHB

 

 

Wordline Šest platebních služeb

FansBRANDS® - Oficiální obchod pro fanoušky motoristického sportu Online platební řešení.

Více informací: https://www.six-payment-services.com/en/home.html

Způsoby doručení, poplatky za doručení

Kurýrní služba GLS

Balíček vám doručí kurýrní služba GLS.

 

Další informace naleznete na webových stránkách: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok.

Místa vyzvednutí GLS

 

Nejoblíbenějším způsobem doručení při online nákupech je doručení od dveří ke dveřím prostřednictvím kurýrní služby, nicméně počet těch, kteří volí osobní odběr, každoročně roste. Zákazníci si mohou objednané zboží vyzvednout pohodlně, s ohledem na svůj denní rozvrh, prostřednictvím odběrných míst GLS, kde mohou platit v hotovosti.

Vyzvedávací místa GLS se nacházejí na snadno dostupných místech, jako jsou nákupní centra, čerpací stanice, knihkupectví nebo jiné frekventované obchody. Většina z nich je otevřena do pozdních hodin, a to i o víkendech, což je výhodné pro zákazníky, kteří si chtějí vyzvednout nebo odeslat zásilky. Společnost GLS zašle zákazníkovi e-mail nebo textovou zprávu s oznámením o příchodu jeho balíku. Zákazník si může balíček vyzvednout kdykoli během 5 pracovních dnů s ohledem na otevírací dobu daného výdejního místa.

Doručení domů standardní přepravní službou UPS

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami motoristického sportu Pouze v Evropské unii.

Doba dodání: 4-8 pracovních dnů

Doprava zdarma nad 150 €.

 

Minimum

Maximum

Poplatek za doručení

1 €

149 €

19

150 €

Zdarma

Doručení do domu prostřednictvím společnosti GLS v EU

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami motoristického sportu Doba dodání 2-9 pracovních dnů.

Váš balíček doručí zaměstnanci kurýrní služby GLS na uvedenou doručovací adresu.

O podrobnostech doručení budete informováni e-mailem.

Lhůta pro plnění

Obecná lhůta stanovená pro vyřízení objednávky je maximálně 30 dní od potvrzení objednávky. V případě prodlení prodávajícího je kupující oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud prodávající dodatečnou lhůtu nedodrží, může kupující od smlouvy odstoupit.

Výhrada práv, doložka o vlastnictví

Pokud jste si již dříve objednali Výrobky, ale nepřevzali jste je nebo nevyzvedli (s výjimkou případů, kdy jste využili svého práva na odstoupení od smlouvy), nebo pokud byly Prodávajícímu vráceny s označením "Nevyzvednuto", Prodávající vaši objednávku splní pouze za předpokladu, že předem uhradíte celou kupní cenu a náklady na dodání.

 

Prodávající může zadržet dodání Produktu, dokud se nepřesvědčí, že cena Produktů byla úspěšně uhrazena pomocí elektronického platebního řešení (včetně případu, kdy je cena Produktů hrazena bankovním převodem a Kupující převede kupní cenu v měně členského státu Kupujícího a Prodávající neobdrží celou částku kupní ceny a poplatku za dodání z důvodu nákladů na konverzi a dalších bankovních provizí a nákladů). Nebyla-li kupní cena Produktu uhrazena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího k doplnění kupní ceny.

Prodej přes hranice

Prodávající nerozlišuje mezi Kupujícími, kteří nakupují prostřednictvím Webových stránek na území Maďarska, a těmi, kteří nakupují na území České republiky.

 

kteří tak činí mimo území Maďarska, ale na území Evropské unie. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, Prodávající zajišťuje dodání/vyzvednutí Výrobků na území Maďarska.

Ustanovení těchto VOP se vztahují i na nákupy mimo Maďarsko, přičemž pro účely tohoto oddílu se "kupujícím" rozumí spotřebitel, který je občanem nebo rezidentem členského státu nebo podnikem usazeným v členském státě a nakupuje výrobky nebo využívá služby v rámci Evropské unie výhradně za účelem konečného použití. "Spotřebitelem" se rozumí fyzická osoba, která jedná mimo rámec své obchodní, průmyslové, řemeslné nebo profesní činnosti.

Jazykem komunikace a nákupu je především maďarština, prodávající není povinen komunikovat s kupujícím v jazyce členského státu kupujícího.

Prodávající není povinen dodržovat mimosmluvní požadavky, jako jsou požadavky na označování nebo požadavky specifické pro dané odvětví, stanovené vnitrostátními právními předpisy členského státu kupujícího ve vztahu k příslušným výrobkům, ani o těchto požadavcích kupujícího informovat.

Není-li stanoveno jinak, uplatňuje prodávající u každého výrobku DPH stanovenou v Maďarsku. Kupující může uplatnit své opravné prostředky v souladu s těmito VOP.

V případě použití elektronického platebního řešení bude platba provedena v měně určené prodávajícím,

Prodávající může zadržet dodávku Produktu do doby, než se přesvědčí, že cena Produktů a poplatek za dodání byly plně a úspěšně uhrazeny prostřednictvím elektronického platebního řešení (včetně případu, kdy je cena Produktů hrazena bankovním převodem a Kupující převede kupní cenu (poplatek za dodání) v měně členského státu Kupujícího a Prodávající neobdrží celou částku kupní ceny a poplatku za dodání z důvodu nákladů na konverzi a dalších bankovních provizí a nákladů). Nebyla-li kupní cena Produktu uhrazena v plné výši, může Prodávající vyzvat Kupujícího k doplnění kupní ceny.

Za účelem zajištění dodání výrobku poskytuje prodávající kupujícím ze zemí mimo Maďarsko stejné možnosti dodání jako kupujícím z Maďarska.

Pokud má kupující podle VOP možnost požádat o dodání výrobku na území Maďarska nebo jiného členského státu EU, mohou si kupující, kteří nejsou občany Maďarska, rovněž zvolit jakýkoli způsob dodání uvedený ve VOP.

Pokud si kupující může v souladu s VOP zvolit možnost vyzvednutí výrobku, mohou si tuto možnost zvolit i kupující, kteří nejsou občany Maďarska.

V opačném případě může kupující požádat o zajištění přepravy výrobku na vlastní náklady. Maďarští kupující nejsou oprávněni tuto možnost zvolit.

Prodávající splní objednávku po zaplacení poplatku za dodání, a pokud kupující nezaplatí prodávajícímu poplatek za dodání nebo pokud kupující sám nezajistí přepravu výrobku do předem stanoveného data, prodávající odstoupí od smlouvy a vrátí kupujícímu předem zaplacenou kupní cenu.


Informace pro spotřebitele

Informace o právu na výpověď smlouvy ze strany fyzické osoby Kupující

Podle § 8 odst. 1 bodu 3 maďarského občanského zákoníku jsou spotřebiteli pouze fyzické osoby jednající mimo rámec své profese, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nejsou oprávněny uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez odůvodnění.

 

Podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) mají spotřebitelé právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitelé mohou uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v určité lhůtě, která začíná běžet

 1. a) v případě smluv o prodeji výrobků,
 2. aa) k datu, kdy výrobek,
 3. ab) v případě prodeje více než jednoho výrobku, kdy je každý výrobek dodán v jinou dobu, kdy byl výrobek dodán naposledy.

 

obdrží spotřebitel nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce, přičemž tato lhůta činí 180 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) je 14 dní a k dodatečné lhůtě pro odstoupení se prodávající zavazuje dobrovolně v těchto VOP, nad rámec lhůty stanovené zákonem.

Ustanoveními tohoto oddílu není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto oddílu rovněž ve lhůtě mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí výrobku.

Pokud byl návrh na uzavření smlouvy učiněn spotřebitelem, má spotřebitel právo od návrhu odstoupit, čímž zaniká závaznost návrhu na uzavření smlouvy.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo výpověď smlouvy

Spotřebitel může uplatnit své právo podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) jasným prohlášením v tomto smyslu nebo pomocí vzorového prohlášení, které lze rovněž stáhnout z internetových stránek.

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za včas uplatněné, pokud spotřebitel zašle prohlášení v příslušné lhůtě. Tato lhůta činí: 180 dnů.

V případě písemného odstoupení od smlouvy nebo výpovědi stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) je 14 dní a k dodatečné lhůtě pro odstoupení se prodávající zavazuje dobrovolně v těchto VOP, nad rámec lhůty stanovené zákonem.

Důkazní břemeno, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením, nese spotřebitel.

Po jeho obdržení je prodávající povinen potvrdit prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy na elektronickém nosiči dat.

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Pokud spotřebitel v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) odstoupí od smlouvy.

 

Prodávající vrátí kupujícímu celou částku, kterou zaplatil jako protiplnění, do 14 dnů, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním, jako je poplatek za doručení. Vezměte prosím na vědomí, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé v důsledku volby jiné možnosti doručení než nejlevnějšího standardního způsobu doručení.

Způsob splnění povinnosti prodávajícího vrátit peníze

V případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) vrátí prodávající spotřebiteli částku, kterou má vrátit, a to stejným způsobem platby, který spotřebitel použil. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodávající použít jiný způsob platby, ale spotřebiteli v důsledku toho nesmí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení vzniklé v důsledku nesprávného a/nebo nepřesného uvedení čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy spotřebitelem.

Další náklady

Pokud si spotřebitel výslovně zvolil jinou možnost doručení než nejlevnější standardní způsob doručení, není prodávající povinen nahradit náklady vzniklé v důsledku této volby. V takových případech bude naše povinnost vrátit peníze zahrnovat pouze uvedené standardní poplatky za doručení.

Právo odepřít plnění

Prodávající může zadržet částku splatnou spotřebiteli, dokud spotřebitel výrobek nevrátí nebo neprokáže, že jej vrátil; z těchto dvou termínů se bere v úvahu ten, který nastane dříve. Zásilky zaslané na dobírku nebo službou Adresát platí nemůžeme přijmout.

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy nebo jejího ukončení

Vrácení výrobku

Odstoupí-li spotřebitel v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) od smlouvy, je povinen vrátit výrobek nebo předat výrobek prodávajícímu nebo osobě určené prodávajícím k převzetí výrobků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Povinnost vrátit Výrobek se považuje za splněnou včas, pokud spotřebitel odešle Výrobek před uplynutím této lhůty.

nesení přímých nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením výrobku.

Přímé náklady na vrácení výrobku nese spotřebitel. Výrobek je třeba zaslat na adresu prodávajícího. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mimo obchodní prostory nebo jako smlouvu uzavřenou na dálku, je povinen zaplatit Podnikateli odměnu odpovídající službě poskytnuté do dne podání výpovědi. Tato přiměřená částka, kterou má spotřebitel zaplatit, se určí na základě celkové výše odměny stanovené ve smlouvě připočtením příslušných daní. Pokud spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, vypočte se přiměřená částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do dne výpovědi smlouvy. Upozorňujeme, že nemůžeme přijímat zásilky zaslané na dobírku nebo službu Adresát platí.

Odpovědnost spotřebitele za odpisy

Spotřebitel je odpovědný za znehodnocení vzniklé v důsledku jakéhokoli použití, které přesahuje použití nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v těchto případech

 

Prodávající výslovně upozorňuje, že právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech uvedených v § 29 odst. 1 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 

 1. po úplném poskytnutí služby, avšak pokud je ve smlouvě pro spotřebitele stanovena platební povinnost, lze se na tuto výjimku odvolat pouze tehdy, pokud spotřebitel před zahájením plnění výslovně souhlasil a vzal na vědomí skutečnost, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude smlouva podnikatelem zcela splněna;
 2. pokud jde o produkty nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na výkyvech finančního trhu, které podnik nemůže ovlivnit a které jsou možné i během lhůty stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
 3. v případě nehotových Výrobků, které byly vyrobeny na základě pokynů a výslovného přání spotřebitele, nebo v případě Výrobků, které byly zjevně přizpůsobeny spotřebiteli;
 4. v případě výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo výrobků s krátkou trvanlivostí;
 5. v případě výrobků v uzavřeném obalu, které nelze po otevření po dodání vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů;
 6. v případě výrobků, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchány s jinými výrobky;
 7. v případě alkoholických nápojů, jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech finančního trhu, které podnik nemůže ovlivnit, a jejichž cena byla stranami dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, ale smlouva bude splněna až po třicátém dni od uzavření smlouvy;
 8. v případě smluv o poskytování služeb, kdy podnik kontaktuje spotřebitele na jeho výslovnou žádost za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby;
 9. pokud jde o prodej a nákup zvukových a obrazových záznamů v zapečetěných obalech nebo kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel;
 10. pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
 11. v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
 12. s výjimkou služeb v oblasti bydlení, v případě smluv o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravovacích služeb nebo služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, pokud byla ve smlouvě stanovena lhůta nebo termín plnění;
 13. pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nefyzickém nosiči dat, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným, předchozím souhlasem spotřebitele a pokud spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu vzal na vědomí skutečnost, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude plnění zahájeno, a podnikatel zaslal spotřebiteli potvrzení.

 

Informace o odpovědnosti za výrobek a implicitní záruce s ohledem na záruku shody výrobků v případě spotřebitelských smluv

Tato část informací pro spotřebitele byla vypracována na základě § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) s ohledem na jeho přílohu č. 3.

Tyto informace pro spotřebitele se vztahují pouze na kupující, kteří jsou považováni za spotřebitele, pravidla platná pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, jsou uvedena v samostatné kapitole.

Požadavek smluvního plnění v případě spotřebitelských smluv

Požadavek smluvního plnění obecně v případě výrobků a výrobků obsahujících digitální prvky prodávaných na základě spotřebitelské smlouvy

V době plnění musí výrobky a plnění splňovat požadavky stanovené vládním nařízením 373/2021 (VI.30.).

Aby se jednalo o smluvní plnění, musí být výrobek, který je předmětem smlouvy.

 

 musí odpovídat popisu, množství, kvalitě a typu stanovenému ve smlouvě, musí mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu, jakož i další vlastnosti stanovené ve smlouvě.

 být vhodné pro jakýkoli účel určený spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil prodávajícího nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající akceptoval.

 mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky uvedené ve smlouvě, včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů pro instalaci a podpory zákaznického servisu, a

 poskytovat aktualizace stanovené ve smlouvě.

 

Aby se jednalo o smluvní plnění, musí být výrobek, který je předmětem smlouvy, rovněž.

 

 být vhodné pro účely stanovené pro stejný typ výrobků právními předpisy, technickými normami nebo, pokud technické normy neexistují, řídícím kodexem chování.

 splňují množství, kvalitu, výkon a další vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, kontinuitu a bezpečnost, které jsou obvyklé pro stejný druh zboží, s přihlédnutím k veřejným prohlášením, zejména těm, která Prodávající, jeho zástupce nebo jiné osoby zapojené do prodejního řetězce učinili v reklamě nebo na etiketě, o konkrétních vlastnostech Výrobků.

 mít veškeré příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat, včetně balení a návodu k instalaci, a

 odpovídat vlastnostem a popisu výrobku, který byl prezentován jako vzorek nebo model nebo který byl před uzavřením smlouvy zpřístupněn podnikem jako zkušební verze.

 

Výrobek nemusí být v souladu s výše uvedenými veřejnými prohlášeními, pokud prodávající prokáže, že.

 

 nebylo a nemuselo být seznámeno s příslušným veřejným prohlášením.

 dotyčné veřejné prohlášení bylo do doby uzavření smlouvy náležitě opraveno, nebo

 dotčené veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práv uzavřít smlouvu.

 

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje výrobků na základě spotřebitelské smlouvy

Plnění prodávajícího je vadné, pokud vada výrobku vznikla v důsledku neodborného uvedení do provozu, pokud

 1. uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno prodávajícím nebo odpovědnost v tomto ohledu nese prodávající; nebo
 2. uvedení do provozu musel provést spotřebitel a neodborné uvedení do provozu je důsledkem nedostatků pokynů pro uvedení do provozu poskytnutých prodávajícím nebo v případě výrobků obsahujících digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Pokud je podle kupní smlouvy uvedení výrobku do provozu prováděno prodávajícím nebo prodávající nese v tomto ohledu odpovědnost, pak se plnění považuje za dokončené prodávajícím po dokončení uvedení do provozu.

Pokud je v případě produktu obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě stanoveno, že digitální obsah nebo digitální služby mají být poskytovány nepřetržitě po určitou dobu, odpovídá prodávající za vadu produktu související s digitálním obsahem, pokud vada vznikne nebo se stane zjistitelnou do dvou let od dodání produktu v případě nepřetržité služby poskytované po dobu nepřesahující dva roky.

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje výrobků obsahujících digitální prvky v rámci spotřebitelské smlouvy

V případě produktů obsahujících digitální prvky prodávající zajistí, aby byl spotřebitel informován o aktualizacích týkajících se digitálního obsahu produktu nebo digitální služby s ním spojené, včetně bezpečnostních aktualizací, a aby mu byly tyto aktualizace poskytnuty, pokud jsou nezbytné pro zachování smluvní povahy produktu.

 

Prodávající zajistí dostupnost aktualizací po dobu.

 

 které může spotřebitel rozumně očekávat na základě druhu a účelu výrobku a digitálních prvků, jakož i na základě individuálních okolností a povahy smlouvy, pokud kupní smlouva předepisuje jednorázové poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby, nebo

 dvou let od dodání produktu, v případě nepřetržité služby po dobu nepřesahující dva roky, pokud kupní smlouva předepisuje nepřetržité poskytování digitálního obsahu po určitou dobu.

 

Pokud spotřebitel v přiměřené lhůtě nenainstaluje zpřístupněné aktualizace, prodávající neodpovídá za vadu výrobku za předpokladu, že vada vznikla výhradně v důsledku absence příslušné aktualizace, a dále za předpokladu, že

 1. prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a o důsledcích jejího nenainstalování spotřebitelem; a
 2. neinstalování aktualizace spotřebitelem nebo chybná instalace aktualizace spotřebitelem není způsobena nedostatky v návodu k instalaci poskytnutém prodávajícím.

O vadné plnění se nejedná, pokud spotřebitel při uzavření smlouvy obdržel samostatnou informaci o tom, že se určitá vlastnost výrobku liší od vlastností předepsaných v této smlouvě, a tuto odlišnost spotřebitel při uzavření smlouvy samostatně a výslovně uznal.

Implicitní záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá práva na implicitní záruku?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete uplatnit nárok na konkludentní záruku v souladu s ustanoveními maďarského občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy s vládním nařízením 373/2021 (VI.30.).

Jaká práva máte na základě nároku na implicitní záruku?

Podle vaší volby můžete uplatnit následující nároky na implicitní záruku:

Můžete požadovat buď opravu, nebo výměnu, ledaže by splnění tohoto záručního práva bylo nemožné nebo by prodávajícímu vznikly nepřiměřené náklady ve srovnání s alternativním řešením. Pokud jste nepožadovali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požadovat přiměřené snížení ceny, nebo v krajním případě můžete odstoupit od smlouvy.

Jste oprávněni přejít z vámi zvoleného práva na záruku na jiné, ale jste povinni uhradit náklady na změnu, pokud to nebylo odůvodněno nebo nutné v důsledku jednání prodávajícího.

V případě spotřebitelské smlouvy se v případě, že není prokázán opak, má za to, že jakákoli vada zjištěná do jednoho roku od dodání výrobku nebo výrobku obsahujícího digitální prvky existovala v době dodání, pokud tato domněnka není neslučitelná s povahou výrobku nebo vady.

V případě použitých výrobků se práva na záruku a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, ale je třeba vzít v úvahu okolnosti, na jejichž základě mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. V důsledku zastarávání se výskyt určitých vad stává stále častějším a v důsledku toho nelze očekávat, že použitý Výrobek může být stejně kvalitní jako nově zakoupený Výrobek. Proto může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na nedostatky mimo vady, které vyplývají z povahy použitého Výrobku a které vznikají bez ohledu na tuto povahu. Pokud je použitý Výrobek vadný a Kupující, který splňuje podmínky spotřebitele, obdržel při koupi informaci o této vadě, pak Poskytovatel služeb za tuto vadu neodpovídá.

Prodávající může odmítnout uvést výrobek do souladu se smlouvou, pokud by oprava nebo výměna byla nemožná nebo by prodávajícímu způsobila nepřiměřené náklady, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty, kterou výrobek v bezvadném stavu představuje, a závažnosti porušení smlouvy.

 

smlouva.

Spotřebitel může podle závažnosti porušení smlouvy požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo dokonce odstoupit od kupní smlouvy, jestliže

 

 Prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, nebo opravu nebo výměnu provedl, ale nesplnil zcela nebo zčásti následující podmínky:

 prodávající vezme vyměněný výrobek zpět na vlastní náklady.

 pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před zjištěním vady, pak povinnost provést opravu nebo výměnu zahrnuje odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu nebo úhradu nákladů na toto odstranění a uvedení do provozu.

 prodávající odmítl uvést výrobek do souladu se smlouvou.

 v plnění se opakovaně vyskytne vada, přestože se prodávající snažil uvést výrobek do souladu se smlouvou.

 závažnost porušení je natolik významná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo

 prodávající se nezavázal uvést výrobek do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede výrobek do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.

 

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy s odkazem na vadné plnění, nese důkazní břemeno o nepodstatné povaze vady prodávající.

Spotřebitel má právo na vrácení zbývající části kupní ceny v plné výši nebo částečně podle závažnosti porušení smlouvy, dokud prodávající nesplní svou povinnost týkající se souladu plnění se smlouvou a vadného plnění.

Obecně platí, že

 

 prodávající vrátí vyměněný výrobek na vlastní náklady.

 pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před zjištěním závady, zahrnuje povinnost provést opravu nebo výměnu odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu nebo úhradu nákladů na toto odstranění a uvedení do provozu.

 

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu výrobku se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel oznámil podnikateli závadu.

Spotřebitel poskytne výrobek podniku, aby mohl provést opravu nebo výměnu.

Snížení protiplnění se považuje za přiměřené, pokud se jeho výše rovná rozdílu mezi hodnotou výrobku, který by spotřebitel obdržel, pokud by plnění prodávajícího bylo smluvní, a hodnotou výrobku, který spotřebitel skutečně obdržel.

Právo spotřebitele na ukončení kupní smlouvy z titulu konkludentní záruky lze uplatnit prostřednictvím právního prohlášení adresovaného prodávajícímu, v němž vyjádří své rozhodnutí o ukončení smlouvy.

Týká-li se vadné plnění pouze určité části výrobku dodaného na základě smlouvy a jsou-li ohledně této části splněny podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ohledně vadného výrobku, může však odstoupit od kupní smlouvy i ohledně jakéhokoli jiného výrobku pořízeného společně s vadným výrobkem, pokud nelze od spotřebitele rozumně očekávat, že si ponechá pouze výrobky, které jsou v souladu se smlouvou.

Pokud spotřebitel vypoví kupní smlouvu v plném rozsahu nebo ohledně části výrobků dodaných na základě kupní smlouvy,

 

 spotřebitel vrátí dotčený výrobek prodávajícímu na jeho náklady a

 prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za daný výrobek, jakmile prodávající obdrží výrobek nebo doklad o vrácení výrobku.

 

V jaké lhůtě můžete uplatnit nárok na implicitní záruku?

Po zjištění závady jste povinni ji neprodleně nahlásit. Vada nahlášená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za vadu nahlášenou bez prodlení. Upozorňujeme však, že po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty, která začíná běžet okamžikem uzavření smlouvy, nelze uplatnit žádný nárok z předpokládané záruky.

Do promlčecí doby se nezapočítává doba opravy, po kterou Kupující nemůže používat Výrobek v souladu s jeho určením.

Pokud jde o opravenou nebo vyměněnou část výrobku, promlčecí lhůta pro nároky z předpokládané záruky začíná běžet znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že se v důsledku opravy vyskytne jiná vada.

Pokud je předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitý výrobek, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí lhůtě, v žádném případě však nelze platně stanovit kratší promlčecí lhůtu než jeden rok.

Vůči komu můžete uplatnit své nároky z předpokládané záruky?

Svůj nárok na implicitní záruku můžete uplatnit u prodávajícího.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění nároku na implicitní záruku?

Pro uplatnění nároku na implicitní záruku do jednoho roku od plnění nejsou stanoveny žádné jiné podmínky než nahlášení vady, pokud prokážete, že výrobek dodal prodávající. Po uplynutí jednoroční lhůty počínající běžet od plnění jste však povinni prokázat, že vámi zjištěná vada existovala již v době plnění.

Odpovědnost za výrobek

V jakých případech můžete uplatnit svá práva z odpovědnosti za výrobek?

V případě vady hmotného majetku (výrobku) můžete podle své volby uplatnit nároky z předpokládané záruky nebo z odpovědnosti za výrobek.

Jaká práva máte na základě nároku z odpovědnosti za výrobek?

V rámci reklamace odpovědnosti za výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

V jakých případech se výrobek považuje za vadný?

Výrobek se považuje za vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti uvedené v popisu výrobce.

V jaké lhůtě můžete uplatnit nárok z odpovědnosti za výrobek?

Nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit do dvou let od doby, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této lhůty ztrácíte nárok na uplatnění nároku z odpovědnosti za výrobek.

Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok z odpovědnosti za výrobek?

Nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit pouze vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za výrobek budete muset prokázat vadu výrobku.

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn odpovědnosti za výrobek?

Výrobce (distributor) bude zproštěn své odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud bude schopen prokázat, že:

 

 nevyráběla Výrobek nebo neuvedla Výrobek na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo

 podle stavu techniky nebyla vada zjistitelná v době uvedení výrobku na trh, nebo

 vada Výrobku vyplývá z uplatňování zákonů nebo regulačních ustanovení předepsaných úřady.

 

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jednu z výše uvedených příčin.

Vezměte prosím na vědomí, že na základě stejné vady nemůžete současně uplatnit nárok z předpokládané záruky a nárok z odpovědnosti za výrobek. V případě úspěšně uplatněného nároku z předpokládané záruky však můžete uplatnit nárok z odpovědnosti za výrobek vůči výrobci, pokud jde o vyměněný výrobek nebo jeho opravené části.

Záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá práva na záruku?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na určité zboží dlouhodobé spotřeby má prodávající záruční povinnost, pokud jde o prodej nového zboží dlouhodobé spotřeby uvedeného v příloze 1 tohoto nařízení (např. technické zboží, nářadí, stroje), jakož i jeho příslušenství a součásti v rozsahu tam uvedeném (dále pro účely tohoto oddílu společně označované jako spotřební zboží).

Kromě toho může prodávající dobrovolně převzít záruční závazek a v takovém případě musí kupujícímu, který splňuje podmínky spotřebitele, poskytnout záruční prohlášení.

Záruční list musí být spotřebiteli k dispozici na trvalém nosiči nejpozději v okamžiku dodání výrobku.

Prohlášení o záruce musí obsahovat následující údaje:

 

 jasné prohlášení o tom, že pokud je výrobek dodán s vadami, má spotřebitel právo bezplatně uplatnit svá práva z předpokládané záruky podle zákona, přičemž tato práva nejsou zárukou dotčena.

 jméno a adresu ručitele.

 postup, který má spotřebitel dodržet při uplatnění nároků ze záruky označení výrobku, na který se záruka vztahuje, a

 podmínky záruky.

 

Jaká práva máte v rámci povinného ručení a v jaké lhůtě je můžete uplatnit? Práva ze záruky

Na základě práv ze záruky může kupující požadovat opravu nebo výměnu, v případech stanovených zákonem požadovat snížení ceny nebo v krajním případě odstoupit od smlouvy, pokud povinná osoba opravu nebo výměnu neprovedla nebo tuto povinnost nesplnila v přiměřené lhůtě s ohledem na zájem oprávněného nebo zájem oprávněného na opravě nebo výměně zanikl.

Kupující může podle své volby uplatnit svůj nárok na opravu přímo v sídle prodávajícího, v kterémkoli obchodním místě nebo pobočce nebo v servisu uvedeném prodávajícím v záručním listě.

Lhůta pro uplatnění nároku

Záruční nároky lze uplatnit v záruční lhůtě, která je stanovena vládním nařízením č. 151/2003. (IX. 22.) následující:

 

 1. jeden rok pro zboží, jehož nákupní cena dosahuje 10 000 HUF, ale nepřesahuje 100 000 HUF,
 2. dva roky pro zboží, jehož kupní cena dosahuje 100 000 HUF, ale nepřesahuje 250 000 HUF,

 

 1. tři roky pro zboží s pořizovací cenou vyšší než 250 000

 

Nedodržení výše uvedených lhůt má za následek zánik práva na záruku, avšak v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemůže Výrobek v důsledku vady užívat v souladu s jeho určením, počínaje dnem dodání do opravy.

Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží kupujícímu nebo dnem uvedení do provozu, pokud jej provedl prodávající nebo jeho zástupce.

Pokud kupující nechá uvést spotřební zboží do provozu později než šest měsíců po dodání, je počátkem záruční doby den dodání.

Pravidla pro vyřizování žádostí o záruku

Při sjednávání opravy se prodávající snaží provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro provedení opravy začíná běžet dnem převzetí spotřebního zboží do opravy.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Pokud prodávající při první opravě spotřebního zboží v záruční době zjistí, že spotřební zboží nelze opravit, je povinen spotřební zboží vyměnit do osmi dnů, pokud kupující neurčí jinak. Není-li výměna spotřebního zboží možná, je prodávající povinen do osmi dnů vrátit kupujícímu kupní cenu uvedenou na dokladu osvědčujícím zaplacení úplaty za spotřební zboží - faktuře nebo paragonu vystaveném v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty - předloženém spotřebitelem.

Přijetím VOP kupující rovněž souhlasí s tím, aby mu byly potřebné informace zasílány elektronicky nebo jiným způsobem vhodným pro prokázání jejich přijetí kupujícím.

Pokud prodávající nemůže spotřební zboží opravit do 30 dnů:

 

 oprava může být provedena v delší lhůtě, pokud s tím kupující souhlasí, nebo

 pokud kupující nesouhlasí s provedením opravy v delší lhůtě nebo pokud kupující neučinil v tomto ohledu žádné prohlášení, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů po neúspěšném uplynutí třicetidenní lhůty, nebo

 pokud kupující nesouhlasí s provedením opravy v delší lhůtě nebo se k tomu nevyjádřil, ale výměna spotřebního zboží není možná, bude kupní cena uvedená na faktuře nebo na dokladu o převzetí spotřebního zboží vrácena kupujícímu do osmi dnů po neúspěšném uplynutí třicetidenní lhůty.

 

Pokud se na spotřebním zboží vyskytne vada již po čtvrté, má kupující právo na:

 

 reklamovat opravu u prodávajícího, nebo

 namísto uplatnění nároku na opravu požádat prodávajícího o přiměřené snížení kupní ceny podle bodu b) odstavce 2 článku 6:159 zákona V z roku 2013 o maďarském občanském zákoníku, nebo

 namísto uplatnění nároku na opravu opravit spotřební zboží nebo jej nechat opravit na náklady prodávajícího podle bodu b) odstavce 2 článku 6:159 zákona V z roku 2013 o maďarském občanském zákoníku, nebo

 pokud kupující těchto práv (oprava, snížení ceny, oprava spotřebního zboží) nevyužil nebo se k tomu nevyjádřil, bude spotřební zboží do osmi dnů vyměněno, nebo pokud výměna spotřebního zboží není možná, bude kupujícímu do osmi dnů vrácena kupní cena uvedená na faktuře nebo stvrzence o převzetí spotřebního zboží.

 

Spotřební zboží, na které se vztahuje povinná záruka podle nařízení vlády č. 151/2003, které je instalováno s pevným připojením, je těžší než 10 kg nebo nemůže být přepravováno jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, musí být opraveno, s výjimkou vozidel, v místě jejich provozu. Nelze-li opravu provést v místě provozu, podnik nebo v případě reklamace uplatněné přímo v opravně,

 

servis zajistí demontáž a montáž, jakož i dodání a vrácení spotřebního zboží.

Výjimky ze záruky

Ustanovení tohoto dokumentu v části "Pravidla pro vyřizování záručních nároků" se nevztahují na elektrokola, elektroskútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, karavany, obytné vozy, obytné vozy s přívěsem, přívěsy a motorové čluny.

I v případě těchto výrobků je však prodávající povinen usilovat o vyřízení reklamace opravy do 15 dnů.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukou a ostatními záručními právy?

Práva na záruku existují vedle práv na záruku (odpovědnost za výrobek a konkludentní záruka), avšak zásadní rozdíl mezi obecnými právy na záruku a zárukou spočívá v tom, že důkazní břemeno je v případě záruky příznivější pro spotřebitele.

Během doby trvání povinné záruky nesmí záruka, kterou prodávající dobrovolně převezme, obsahovat podmínky, které jsou pro spotřebitele nepříznivější než práva stanovená pravidly povinné záruky. Po uplynutí této doby mohou být podmínky dobrovolné záruky stanoveny libovolně, zárukou však přesto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze zákona, včetně práv založených na předpokládané záruce.

Žádost o výměnu do tří pracovních dnů

Nárok na výměnu do tří pracovních dnů platí i v případě nákupu v internetových obchodech. Nárok na výměnu do tří pracovních dnů lze uplatnit u nového spotřebního zboží podle nařízení vlády č. 151/2003. (IX. 22.), které stanoví, že pokud osoba uplatní nárok na výměnu do tří pracovních dnů, pak má prodávající za to, že výrobek byl vadný v době jeho prodeje, a výrobek neprodleně vymění.

V jakých případech bude prodávající osvobozen od své záruční povinnosti?

Prodávající bude zproštěn své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že příčina následku nastala až po provedení plnění.

Vezměte prosím na vědomí, že na základě téže vady nemůžete současně uplatnit nárok ze záruky a nárok ze záruky nebo nárok z odpovědnosti za výrobek a nárok ze záruky, ale jinak máte nárok na práva vyplývající ze záruky bez ohledu na práva ze záruky.

 

 

Informace o odpovědnosti za výrobek a implicitní záruce s ohledem na záruku shody výrobků v případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli.

Obecná pravidla pro práva z předpokládané záruky

Kupující, který nesplňuje podmínky spotřebitele, může podle své volby uplatnit následující nároky z předpokládané záruky:

Můžete požadovat buď opravu, nebo výměnu, ledaže by splnění vámi zvoleného záručního práva nebylo možné nebo by prodávajícímu vznikly nepřiměřené náklady ve srovnání s alternativním řešením. Pokud jste nepožadovali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požadovat přiměřené snížení protiplnění, můžete vadu odstranit sami nebo ji nechat odstranit na náklady prodávajícího, nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Máte nárok na změnu, pokud nebyla odůvodněna nebo nutná jednáním prodávajícího.

V případě použitých výrobků se práva na záruku a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, ale je třeba vzít v úvahu okolnosti, na jejichž základě mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. Z důvodu zastarávání

 

Výskyt určitých vad je stále častější, a proto nelze očekávat, že by použitý výrobek mohl být stejně kvalitní jako nově zakoupený výrobek. Proto může Kupující uplatnit svá práva ze záruky pouze na nedostatky mimo vady, které vyplývají z povahy použitého Výrobku a které vznikají bez ohledu na tuto povahu. Pokud má použitý Výrobek vadu a Kupující, který splňuje podmínky spotřebitele, obdržel při koupi informaci o této vadě, Poskytovatel služeb za tuto vadu neodpovídá.

V případě kupujících, kteří nemají postavení spotřebitele, je lhůta pro uplatnění nároků z nepřímé záruky 1 rok ode dne plnění (dodání).

Odpovědnost za výrobek a záruka

Práva z odpovědnosti za výrobek a práva z povinného ručení mají pouze kupující, kteří splňují podmínky spotřebitelů.

Pokud prodávající poskytuje na výrobek dobrovolnou záruku, uvede tuto skutečnost zvlášť při koupi výrobku.

Pokud výrobce poskytuje záruku výrobce, která se vztahuje i na kupující, kteří nejsou považováni za spotřebitele, lze tyto nároky uplatnit přímo vůči výrobci.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Datum přijetí: 2023-10-25

Správce údajů

Jméno: Pit Box Kft.

Sídlo: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

Poštovní adresa, vyřizování stížností: 2600 Vác, Vám utca 10 1/4

E-mail: sales@fansbrands.com

Telefonní číslo: +36 27 300 600

Webové stránky: https://www.fansbrands.cz/

Poskytovatel hostingových služeb

Jméno: UNAS Online Kft.

Poštovní adresa: Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonní číslo:

Popis činností zpracování údajů prováděných v rámci provozu internetového obchodu

Tento dokument obsahuje veškeré relevantní informace o zpracování údajů týkající se provozu internetového obchodu v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen: nařízení nebo GDPR) a zákonem CXII z roku 2011 (dále jen: zákon o ochraně osobních údajů).

Informace o používání souborů cookie

Co je to cookie?

 

Při návštěvě webových stránek používá správce údajů soubory cookie. Soubor cookie je informační balíček složený z písmen a čísel, který naše webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče za účelem uložení určitých nastavení, usnadnění používání našich webových stránek a pomoci nám shromažďovat relevantní statistické informace o našich návštěvnících.

Některé soubory cookie neobsahují osobní údaje a nejsou vhodné k identifikaci jednotlivých uživatelů, ale některé soubory cookie obsahují jedinečný identifikátor, tj. náhodně vygenerovanou tajnou číselnou sekvenci, která bude uložena ve vašem zařízení, a zajistí tak vaši identifikaci. Doba fungování každého souboru cookie je uvedena v příslušném popisu.

Právní pozadí a právní důvody souborů cookie:

Právním základem zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Hlavní charakteristiky souborů cookie používaných na webových stránkách:

Nezbytně nutné soubory cookie:

Pokud s používáním souborů cookie nesouhlasíte, nebudou vám některé funkce k dispozici.

Cookies nezbytně nutné pro provoz: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek a umožňují používání základních funkcí stránek. V případě absence těchto souborů cookie vám nebude k dispozici několik funkcí webových stránek. Životnost těchto souborů cookie je omezena výhradně na dobu trvání relace.

 

Soubory cookie relace: Tyto soubory cookie ukládají polohu uživatele, jazyk prohlížeče a měnu platby. Jejich životnost trvá do zavření prohlížeče nebo maximálně 2 hodiny.

Věkově omezené soubory cookie s obsahem: Tyto soubory cookie zaznamenávají skutečnost, že byl schválen obsah s věkovým omezením a že dotyčná osoba je starší 18 let, jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče.

Doporučené soubory cookie produktu: U funkce "Doporučit příteli" zaznamenává seznam produktů určených k doporučení. Jejich životnost je 60 dní.

Mobilní verze, designové soubory cookie: Na mobilním zařízení detekuje zařízení, které návštěvník používá, a přepne na plné zobrazení. Jejich životnost je 365 dní.

Soubory cookie pro přijímání souborů cookie: Po příchodu na stránky přijmete v příslušném okně prohlášení o ukládání souborů cookie. Jejich životnost je 365 dní.

Sušenky Exit #2: Odhlásí návštěvníka po 90 dnech podle možnosti #2. Jejich životnost je 90 dní.

Soubory cookie identifikátoru backendu: Identifikátor backendového serveru, který stránky obsluhuje. Jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče.

Statistické soubory cookie:

Soubory cookie služby Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který umožňuje majitelům webových stránek a aplikací získat přesnější přehled o aktivitách jejich návštěvníků. Služba může využívat soubory cookie ke shromažďování informací a vytváření zpráv se statistickými údaji o používání webových stránek, aniž by bylo nutné návštěvníky individuálně identifikovat pro společnost Google. Služba Google Analytics používá především soubory cookie " ga". Kromě vykazování statistických údajů o používání webových stránek může být služba Google Analytics spolu s výše popsanými reklamními soubory cookie použita také k zobrazování relevantnějších reklam v produktech Google (např. ve vyhledávání Google) a na webu.

Soubory cookie pro zlepšení uživatelského prostředí: Tyto soubory cookie shromažďují informace o způsobu, jakým uživatel používá webové stránky, například které stránky uživatel navštěvuje nejčastěji nebo jaká chybová hlášení z webových stránek dostává. Tyto soubory cookie neshromažďují informace identifikující návštěvníka, to znamená, že pracují se zcela obecnými, anonymními informacemi. Údaje získané z těchto informací používají ke zlepšení výkonu webových stránek. Životnost těchto souborů cookie je omezena výhradně na dobu trvání relace.

Soubory cookie odkazu: Zaznamenávají externí webové stránky, ze kterých návštěvník na stránky přišel. Jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče.

Naposledy zobrazené soubory cookie: Zaznamenává produkt, který si návštěvník naposledy prohlížel. Jejich životnost je 60 dní.

Naposledy zobrazená kategorie cookies: Zaznamenává naposledy zobrazenou kategorii. Jejich životnost je 60 dní.

Soubory cookie košíku: Záznamy o produktech přidaných do košíku. Jejich životnost je 365 dní.

Inteligentní nabídka souborů cookie: Záznamy o podmínkách pro zobrazení inteligentních nabídek (např. zda návštěvník již na webu byl, zda má objednávku). Jejich životnost je 30 dní.

Marketingové soubory cookie:

Soubory cookie Google Adwords Když někdo navštíví naše webové stránky, identifikátor cookie návštěvníka bude přidán do seznamu remarketingu. Společnost Google používá soubory cookie - např. soubory cookie NID a SID - v produktech Google, například k personalizaci reklam zobrazovaných ve vyhledávání Google. Google tyto soubory cookie používá například k zapamatování si vašich dřívějších vyhledávání, interakcí s reklamami určitých inzerentů nebo výsledky vyhledávání nebo návštěv webových stránek inzerentů. Sledování konverzí AdWords využívá soubory cookie. Pro sledování prodejů a dalších konverzí vyplývajících z reklamy se soubory cookie ukládají do počítače uživatele, když uživatel klikne na reklamu. Některé běžné metody používání souborů cookie jsou: výběr reklam podle toho, co je pro daného uživatele relevantní, zlepšení přehledů o výkonnosti kampaní a zamezení zobrazování reklam, které uživatel již viděl.

Soubory cookie pro remarketing: Tyto soubory cookie se mohou zobrazit předchozím návštěvníkům nebo uživatelům, když procházejí jiné webové stránky v síti Google Display Network nebo hledají výrazy související s jejími produkty nebo službami.

Facebook pixel (Facebook cookies) Facebook pixel je kód, který umožňuje na webových stránkách připravit zprávu o konverzích, sestavit cílové skupiny a majiteli stránek poskytnout podrobnou analýzu o používání webových stránek návštěvníky. Facebook pixel umožňuje zobrazovat personalizované reklamy pro návštěvníky stránek na

 

.           platforma      na       Facebook.        Vy          můžete  přečíst     Facebook          Ochrana osobních údajů            .                   zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Další informace o mazání souborů cookie najdete na následujících odkazech:

 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy

Za účelem uzavření a plnění smlouvy může dojít k několika případům zpracování údajů. Tímto vás informujeme, že zpracování údajů související s vyřizováním stížností a správou související se záručními právy bude prováděno pouze v případě, že uplatníte jedno z uvedených práv.

Pokud nenakupujete prostřednictvím internetového obchodu, ale přijdete pouze jako návštěvník, mohou se na vás vztahovat ustanovení o zpracování údajů pro marketingové účely, pokud nám k tomu dáte souhlas pro marketingové účely.

Činnosti zpracování údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy v podrobnostech jsou:

Kontakt

Pokud nás například kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky s dotazem na produkt. Předchozí kontakt není nutný, můžete si z internetového obchodu objednat kdykoli při jeho nedostatku.

Zpracované údaje

Údaje, které jste nám poskytli při kontaktu s námi.

Doba zpracování údajů

Údaje zpracováváme pouze do ukončení kontaktu.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů tím, že nás kontaktujete. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Registrace na webových stránkách

Uložením údajů poskytnutých při registraci může správce údajů poskytovat pohodlnější služby (např. subjekt údajů nebude muset poskytovat své údaje při každém nákupu na webu). Registrace není podmínkou pro uzavření smlouvy

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Při zpracování údajů správce údajů zpracovává vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupených produktů a datum nákupu.

Doba zpracování údajů

 

FansBRANDS® - Oficiální obchod pro fanoušky motorsportu Až do odvolání vašeho souhlasu.

 

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů při registraci. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Zpracování objednávky

Činnosti zpracování údajů v rámci správy objednávek, které jsou nezbytné pro účely plnění smlouvy.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Při zpracování údajů správce údajů zpracovává vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupených produktů, číslo objednávky a datum nákupu.

Pokud v internetovém obchodě zadáte objednávku, je zpracování a poskytnutí údajů nevyhnutelné pro plnění smlouvy.

Doba zpracování údajů

Údaje zpracováváme po dobu 5 let v souladu s občanskoprávní promlčecí lhůtou.

Právní základ pro zpracování údajů

Plnění smlouvy. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení].

Vystavení faktury

Zpracování údajů se provádí za účelem vystavení faktury v souladu se zákonem a splnění povinnosti uchovávat účetní doklad. Podle § 169 odst. 1 až 2 zákona o účetnictví musí hospodářské organizace uchovávat účetní doklady, které přímo i nepřímo dokládají účetní záznamy.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Podle odstavce 2 § 169 zákona o účetnictví musí být vystavené faktury uchovávány po dobu 8 let od jejich vystavení.

Právní základ pro zpracování údajů

Podle § 159 odst. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty je vystavení faktury povinné a podle § 169 odst. 2 zákona o účetnictví musí být vystavené faktury uchovávány po dobu 8 let. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Zpracování dat souvisejících s dodávkou produktů

Zpracování údajů se provádí za účelem dodání objednaného produktu.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

 

Zpracování údajů se provádí za účelem dodání objednaného produktu.

Právní základ pro zpracování údajů

Plnění smlouvy. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení].

Příjemci a zpracovatelé údajů pro dodání zboží

Jméno příjemce: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sídlo příjemce: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonní číslo příjemce: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa příjemce: info@gls-hungary.com

Webové stránky příjemce: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kurýrní služba se podílí na doručení objednaného produktu na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Kurýrní služba zpracovává údaje, které jí byly poskytnuty, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na jejích internetových stránkách.

 

Jméno příjemce: UPS

Sídlo příjemce: Atlanta, Egyesült Államok.

Telefonní číslo příjemce: +36 1 877 0000

E-mailová adresa příjemce: https://www.ups.com/upsemail/input?loc=hu_HU

Webové stránky příjemce: https://www.ups.com/

Kurýrní služba se podílí na doručení objednaného produktu na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Kurýrní služba zpracovává údaje, které jí byly poskytnuty, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na jejích internetových stránkách.

 

 

Správa záručních a garančních nároků

Co se týče práv ze záruky a ručení, musíme postupovat podle vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národního hospodářství, který určuje způsob správy těchto nároků.

Zpracované údaje

 

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Co se týče práv ze záruky a ručení, musíme postupovat podle vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národního hospodářství.

Podle vyhlášky musíme pořídit záznam o oznámené záruční nebo garanční pohledávce, ve kterém provedeme záznam:

 

 1. vaše jméno, adresa a prohlášení o tom, že souhlasíte se zpracováním vašich údajů uvedených v záznamu podle vyhlášky,
 2. název a kupní cena hmotného předmětu prodávaného na základě smlouvy uzavřené mezi námi,
 3. datum plnění smlouvy,
 4. datum nahlášení závady,
 5. popis závady,
 6. právo, které chcete uplatnit na základě svého práva na záruku nebo záruky, a

 

 1. způsob vyřízení reklamace záruky nebo ručení nebo odůvodnění zamítnutí práva, které má být na základě reklamace uplatněno.

 

Pokud od vás zakoupený výrobek převezmeme, musíme vám vystavit potvrzení o převzetí, které musí obsahovat následující údaje:

 

 1. vaše jméno a adresu,
 2. údaje potřebné k identifikaci objektu,
 3. datum přijetí předmětu a
 4. datum, kdy můžete opravený objekt převzít.

 

 

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Podnikatel je povinen uchovávat pořízený záznam o uplatněné záruční nebo pozáruční reklamaci spotřebitele po dobu tří let od pořízení záznamu a na žádost kontrolního orgánu jej v této souvislosti předložit.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je dodržování právních povinností stanovených vyhláškou 19/2014 (IV. 29.) ministra národního hospodářství [odstavec (1) § 4. a odstavec (1) § 6] [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Řešení dalších stížností v oblasti ochrany spotřebitele

Zpracování údajů se provádí za účelem vyřizování stížností týkajících se ochrany spotřebitele. Pokud se na nás obrátíte se stížností, bude zpracování a poskytnutí údajů nevyhnutelné.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno kupujícího, telefonní číslo, e-mailová adresa, obsah stížnosti.

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Stížnosti spotřebitelů se uchovávají po dobu 3 let na základě zákona o ochraně spotřebitele.

Právní základ pro zpracování údajů

Můžete se dobrovolně rozhodnout, zda nám hodláte podat stížnost, ale pokud tak učiníte, jsme povinni vaši stížnost uchovávat po dobu 3 let podle odstavce (7) oddílu 17/A zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Údaje zpracovávané v souvislosti s ověřitelností souhlasu

Při registraci, objednávce nebo odběru newsletteru ukládá IT systém IT údaje související se souhlasem pro účely evidence.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Datum udělení souhlasu a IP adresa subjektu údajů.

 

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Z důvodu dodržování právních předpisů musí být souhlas později ověřitelný, proto jsou údaje uchovávány po dobu promlčecí lhůty následující po ukončení zpracování údajů.

Právní základ pro zpracování údajů

Tato povinnost je stanovena v čl. 7 odst. 1 Nařízení [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení].

Zpracování údajů pro marketingové účely

Zpracování údajů souvisejících se zasíláním newsletterů

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání newsletterů.

Zpracovaná data

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů přihlášením k odběru newsletteru. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Zpracování údajů souvisejících se zasíláním a zobrazováním personalizovaných reklam

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání reklamního obsahu v souladu s rozsahem zájmu subjektu údajů.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Až do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný, samostatný souhlas udělený správci údajů při shromažďování údajů. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Remarketing

Zpracování údajů se provádí v rámci remarketingu, který umožňují soubory cookie.

Zpracované údaje

 

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Údaje zpracovávané soubory cookie definovanými v oznámení o souborech cookie.

Doba zpracování údajů

Doba uložení dat daným souborem cookie. Další informace jsou k dispozici zde:

Obecné informace o souborech cookie společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informace služby Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informace na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů při používání webových stránek. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Sázky

Zpracování údajů se provádí za účelem spuštění loterie.

Zpracované údaje

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

FansBRANDS® - Oficiální obchod s fanouškovskými potřebami pro motoristický sport

 

Údaje budou po ukončení loterie vymazány, s výjimkou údajů výherců, které je správce údajů povinen uchovávat po dobu 8 let podle zákona o účetnictví.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů při používání webových stránek. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení].

Další činnosti zpracování údajů

Pokud správce údajů hodlá provádět další činnosti zpracování údajů, poskytne předem informace o skutečných okolnostech zpracování údajů (právní pozadí a právní základ zpracování údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba zpracování údajů).

Příjemci osobních údajů

Činnosti zpracovatelů údajů při ukládání osobních údajů

Název zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

Kontaktní údaje zpracovatele údajů:

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

E-mail zpracovatele údajů: unas@unas.hu

Sídlo zpracovatele údajů: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webové stránky zpracovatele údajů: unas.hu

 

Zpracovatel údajů provádí ukládání osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Zpracovatel údajů není oprávněn k přístupu k osobním údajům.

Činnosti zpracovatelů údajů související se zasíláním newsletterů

Název společnosti, která provozuje systém zasílání novinek: UNAS Online Kft.

Sídlo společnosti provozující informační systém: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonní číslo společnosti, která provozuje systém zasílání novinek:

E-mailová adresa společnosti provozující systém zasílání novinek: unas@unas.hu

Webové stránky společnosti provozující systém zasílání novinek: unas.hu

Zpracovatel údajů se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. V rámci této účasti zpracovatel údajů zpracovává jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletterů.

Činnosti zpracovatelů údajů související se zasíláním newsletterů

Název společnosti, která provozuje systém zasílání novinek: ActiveCampaign

Sídlo společnosti provozující systém newsletteru: 150 North Michigan Avenue Suite 1230 Chicago, IL 60601 United States

Telefonní číslo společnosti, která provozuje systém zasílání novinek: +1 (773) 904-0945

E-mailová adresa společnosti provozující systém zasílání novinek: https://www.activecampaign.com/contact/

Webové stránky společnosti provozující systém zasílání novinek:

Zpracovatel údajů se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. V rámci této účasti zpracovatel údajů zpracovává jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletterů.

Zpracování dat souvisejících s účetnictvím

Název zpracovatele údajů: P-Kontroll Bt.

Sídlo zpracovatele údajů: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

Telefonní číslo zpracovatele údajů: +E-mail zpracovatele údajů: konyveles@pkontroll.hu Webové stránky zpracovatele údajů: www.pkontroll.hu

Zpracovatel údajů se podílí na vedení účetnictví na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem údajů. V rámci této účasti Zpracovatel údajů zpracovává jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní evidenci po dobu v souladu s odstavcem 2 § 169 zákona o účetnictví a bezprostředně poté je vymaže.

Činnosti zpracovatelů údajů související s fakturací

Název zpracovatele údajů: Innovip.hu Kft.

Sídlo zpracovatele údajů: 6723 Szeged, Gát utca 7/B.

Telefonní číslo zpracovatele údajů: +E-mail zpracovatele údajů: iroda@innovip.hu Webové stránky zpracovatele údajů: https://www.innovip.hu/

Zpracovatel údajů se podílí na evidenci účetních dokladů na základě písemně uzavřené smlouvy se správcem údajů. V rámci této účasti zpracovává Zpracovatel údajů jméno a příjmení subjektu údajů a jeho údaje.

 

adresu v rozsahu nezbytném pro účetní evidenci po dobu podle § 169 odst. 2 zákona o účetnictví a bezprostředně poté je vymaže.

Činnosti zpracovatelů údajů související s provozem systému CRM

Název zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

Sídlo zpracovatele údajů: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

E-mail zpracovatele údajů: unas@unas.hu

Webové stránky zpracovatele údajů: unas.hu

Zpracovatel údajů se podílí na evidenci objednávek na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. V rámci této účasti zpracovatel údajů zpracovává jméno, adresu, telefonní číslo, čísla a data objednávek subjektu údajů, a to v rámci občanskoprávní promlčecí lhůty.

Program Spolehlivý obchod (Megbízható bolt)

Za účelem provozování programu Megbízható Bolt společnosti www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., daňové číslo: 24868291-2-42, registrační číslo společnosti: 01-09-186759), bude e-mailová adresa kupujícího a název zakoupeného produktu předána na arukereso.hu. Účel předání údajů: vyžádání a zobrazení zpětné vazby od zákazníka. Společnost Online Comparison Shopping Kft. zpracovává takto předané osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a ochrany osobních údajů www.arukereso.hu. Pokud jde o údaje předávané v tomto rozsahu, společnost Online Comparison Shopping Kft. se kvalifikuje jako správce údajů.

Předávání údajů do třetích zemí SAMPLE

Níže uvedený zpracovatel údajů se nachází mimo území Evropské unie a provádí činnosti zpracování údajů mimo Evropskou unii. Zpracovatel údajů provádí činnosti zpracování údajů v souladu se standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Evropskou komisí.

Společnost The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

Adresa: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 E-mail: legal@mailchimp.com

Telefon: (404) 806-5843

 

 

Vaše práva v průběhu zpracování údajů

Po dobu zpracování údajů máte podle ustanovení nařízení nárok na následující práva:

 

právo odvolat souhlas

přístup k osobním údajům a informacím souvisejícím se zpracováním údajů právo na opravu.

omezení zpracování údajů, právo na výmaz.

právo vznést námitku

právo na přenositelnost údajů.

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to vyžadovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi musí nutně komunikovat. Proto bude pro účely identifikace nutné poskytnout osobní údaje (jako základ identifikace však mohou sloužit pouze vaše údaje, které již Správce údajů zpracovává) a vaše stížnosti týkající se zpracování údajů budou k dispozici ve vašem e-mailovém účtu ve lhůtě uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů týkajícím se stížností. Pokud jste byli naším zákazníkem a chcete se identifikovat pro účely vyřizování stížností nebo procesu řízení záruk, uveďte pro identifikaci také ID své objednávky. Tímto způsobem vás můžeme identifikovat jako našeho zákazníka.

Správce údajů odpoví na stížnosti týkající se zpracování údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů a v takovém případě budou poskytnuté údaje z našeho systému vymazány. Upozorňujeme však, že v případě objednávky, která ještě nebyla vyřízena, může mít odvolání souhlasu za následek, že nebudeme moci dokončit doručení vaší objednávky. Kromě toho, pokud byl nákup již dokončen, nemůžeme na základě účetních předpisů vymazat z našich systémů data související s fakturací, a pokud nám zůstala neuhrazená částka, můžeme vaše údaje zpracovávat i v případě odvolání souhlasu na základě oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce údajů potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a v takovém případě máte právo na:

 

 a získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a

 a obdržet od správce údajů informace o následujících skutečnostech: účely zpracování údajů;

 kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;

 předpokládanou dobu zpracování osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;

 existenci vašeho práva požadovat od správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitku proti takovému zpracování;

 právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

 existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.

 

Účelem uplatnění těchto práv může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování údajů, proto může správce údajů v případě opakovaných žádostí o informace účtovat za poskytnutí informací přiměřený poplatek.

Přístup k osobním údajům zajišťuje správce údajů tím, že vám po vaší identifikaci zašle zpracovávané osobní údaje a informace e-mailem. Pokud jste se zaregistrovali, poskytujeme vám přístup, abyste si mohli prohlížet a kontrolovat své osobní údaje přihlášením do svého uživatelského účtu.

V žádosti uveďte, že žádáte o přístup k osobním údajům nebo o informace o zpracování údajů.

Právo na opravu

Máte právo požadovat od správce údajů neprodleně opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování údajů

 

Máte právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 

přesnost osobních údajů zpochybníte, a to po dobu, která správci údajů umožní přesnost osobních údajů ověřit, a pokud lze přesnost údajů okamžitě zjistit, k omezení nedojde;

 

 zpracování údajů je protiprávní a vy z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte s výmazem osobních údajů (například proto, že jsou údaje nezbytné pro případné uplatnění nároku) a požadujete omezení jejich používání;

 správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů, ale oprávněný zájem správce údajů může být rovněž důvodem pro zpracování, musí být zpracování údajů omezeno, dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody, na které jste se odvolali.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, jsou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Správce údajů vás bude informovat před zrušením omezení zpracování (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení).

Právo na výmaz - právo být zapomenut

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:

 

 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány správcem údajů;

 odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

 vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a pro zpracování neexistují žádné převažující oprávněné důvody (tj. oprávněný zájem),

 osobní údaje byly správcem údajů zpracovávány protiprávně, pokud to bylo zjištěno na základě stížnosti,

 osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, kterému správce údajů podléhá.

 

Pokud správce údajů na základě jakéhokoli zákonného důvodu zveřejnil osobní údaje a je povinen vymazat osobní údaje z některého z výše uvedených důvodů, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste u těchto správců požádali o výmaz jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

Výmaz se nepoužije v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné:

 

za uplatňování práva na svobodu projevu a informací;

nebo splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje (zpracování údajů v rámci fakturace je jedním z těchto případů, protože uchovávání faktury je stanoveno zákonem), nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci údajů;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (např. pokud má správce údajů vůči vám nějaké nároky, které dosud nebyly uspokojeny, nebo pokud probíhá řízení o stížnosti).

 

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na oprávněných zájmech. V takovém případě správce osobních údajů nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje i profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování údajů prováděno automatizovaně nebo pokud je správa údajů založena na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o údaje, které jste mu poskytli a které vám správce údajů zašle ve formátu xml, JSON nebo csv, který máte k dispozici, a pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, aby správce údajů údaje v této podobě předal jinému správci údajů.

Automatizované rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování) a které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. V těchto případech správce údajů provede vhodná opatření k zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého stanoviska a na napadení rozhodnutí.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 

 je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;

 je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo

 je založeno na vašem výslovném souhlasu.

 

Hlášení do registračního systému ochrany údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů musí správce údajů ohlašovat své určité činnosti zpracování údajů do systému registrace ochrany údajů. Tato ohlašovací povinnost byla ukončena dne 25. května 2018.

Registrační číslo u NAIH (Maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací) do 25. května 2018:

Registrační číslo pro ochranu osobních údajů: NAIH-103878/2016

Opatření pro zabezpečení dat

Správce údajů prohlašuje, že přijal vhodná bezpečnostní opatření, aby ochránil osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodným zničením a poškozením, a také před znepřístupněním v důsledku změn používaných technologií.

Správce údajů učiní vše, co je v jeho organizačních a technických možnostech, aby zajistil, že jeho zpracovatelé údajů při práci s vašimi osobními údaji rovněž přijmou vhodná opatření k zabezpečení údajů.

Opravné prostředky

Pokud podle vašeho názoru správce údajů porušil právní ustanovení týkající se zpracování údajů nebo nesplnil některou z vašich žádostí, můžete za účelem ukončení údajného nezákonného zpracování údajů zahájit vyšetřovací řízení u maďarského Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (poštovní adresa: H-1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonní čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838;

+36 (1) 391 1400).

Rádi bychom vás také informovali, že v případě porušení právních předpisů o zpracování údajů nebo v případě, že správce údajů nesplnil některou z vašich žádostí, můžete na správce údajů podat občanskoprávní žalobu u soudu.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo upravit tyto informace o správě údajů tak, aby nebyl dotčen účel a právní základ zpracování údajů. Používáním webových stránek po nabytí účinnosti změny souhlasíte s upravenými informacemi o ochraně osobních údajů.

Pokud si správce údajů přeje provádět další zpracování údajů v souvislosti se shromážděnými údaji za jiným účelem, než je účel jejich shromáždění, bude vás před zahájením dalšího zpracování údajů informovat o účelu zpracování údajů a o následujících informacích:

 

 předpokládanou dobu zpracování osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;

 existenci vašeho práva požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitku proti takovému zpracování v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu, nebo požadovat zajištění přenositelnosti údajů v případě zpracování údajů na základě souhlasu nebo smluvního vztahu;

 v případě zpracování údajů na základě souhlasu, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 zda je poskytnutí osobních údajů založeno na právních předpisech nebo smluvní povinnosti nebo je předpokladem pro uzavření smlouvy, a zda jste povinni osobní údaje poskytnout a jaké případné důsledky může mít neposkytnutí údajů;

 existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.

 

Zpracování údajů může být zahájeno až poté a v případě zpracování údajů na základě souhlasu bude kromě poskytnutí výše uvedených informací vyžadován také váš souhlas se zpracováním údajů.